počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 6
celkem: 156469
   

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ŠVD Trading s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4

identifikační číslo: 248 17 309

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177029

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.svdtrading.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.a)  Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ŠVD Trading s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4,

IČ: 248 17 309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177029

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednicvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.svdtrading.cz (dále jen „e-shop“).

 

1.b) Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu prodávajícího umístěné na adrese e-shopu a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.c) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.d) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

2.b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.d) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, obchodních podmínek, nebo když svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců.

2.f)  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména při nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.a) E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.b) E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.c) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

-       o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

-       o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

-       o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.d) Před odesláním objednávky prodávajícímu, může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).

3.e) Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.f)  Kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká přijetím objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na adresu udanou kupujícím..

3.g) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.h) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že kontaktní údaje nebe doručovací adresa, jsou zjevně pochybné. O tomto odmítnutí bude prodávající informovat zákazníka e-mailem.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100435967/2010, vedený u společnosti Fio banka, Praha (dále jen „účet prodávajícího“);

4.d) bezhotovostně prostřednictvím aktivního platebního systému v e-shopu.

4.e) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.f)  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.g) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.h) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.e), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.i)  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.j)  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, anebo je přibalena (v tištěné podobě) k objednávce.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.a) Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení §1819 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ, v platném znění.

5.b) Vrácené zboží kupující doručí poštou na vlastní náklady, dle § 1820 odst. 1 písm. g) OZ, na adresu ŠVD Trading s.r.o. areál Pragorent, Jiřího ze Vtelna 1731, 193 00 Praha 9. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu nebo paragonu a útržku z dobírkové složenky nebo balíkové služby.

5.c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. h) OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neznehodnocené. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.d) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.b) obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.c) obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.e) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.f)  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.a) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu finanční částky zaplacené za toto zboží nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.c) obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, doběrečné, pilné apod.)

5.g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.a) Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží, do sedmi dnů, od dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.  Odpovědnost za vady a záruka

7.a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. OZ).

7.b) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.c) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.d) Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.e) Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese ŠVD Trading s.r.o., areál Pragorent, Jiřího ze Vtelna 1731, 193 00, Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.

8.b) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu prodávajícího.

8.c) Kupující není oprávněn při využívání portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.d) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení najdete v záložce GDPR na hlavní stránce

GDPR

 

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: ŠVD Trading s.r.o., areál Pragorent, Jiřího ze Vtelna 1731, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice

adresa elektronické pošty  svdtrading@centrum.cz,

telefon 724 077 518.

 

V Praze dne 1.1.2015                    

X

Tento e-shop využívá technická cookies, bez jejich použití není schopen fungovat. Kliknutím na tlačítka "Souhlasím" nebo "Nesouhlasím" povolíte nebo zakážete cookies analytická a marketingová.

Souhlasím
Nesouhlasím